تابلو تخفیف، مکانی برای بهتر دیده شدن و رونق کسب و کارها و فضایی برای جستجوی فروشگاه ها شرکت ها کارخانه ها استخدامی

تعرفه های تبلیغاتی ویژه تابلو تخفیف

ویژه صفحه اول سایت

استوری صفحه اول

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 63 درصد تخفیف
تومان950000
تومان 350000 3 ماهه
 • استوری صفحه اول
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 36 عدد استوری
تخفیف+ویژه

بنر اصلی سایت

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 52 درصد تخفیف
تومان2000000
تومان 950000 3 ماهه
 • بنر اصلی سایت
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 8 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بنر ریلی بالا صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 63 درصد تخفیف
تومان950000
تومان 350000 3 ماهه
 • بنر ریلی بالا صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 36 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بنر ریلی وسط صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 67 درصد تخفیف
تومان900000
تومان 300000 3 ماهه
 • بنر ریلی وسط صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 36 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بنر ریلی پایین صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 66 درصد تخفیف
تومان750000
تومان 250000 3 ماهه
 • بنر ریلی پایین صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 36 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بنر ثابت بالا صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 52 درصد تخفیف
تومان1900000
تومان 900000 3 ماهه
 • بنر ثابت بالا صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهبت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 2 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بنر ثابت پایین صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 59 درصد تخفیف
تومان1700000
تومان 700000 3 ماهه
 • بنر ثابت پایین صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهبت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 2 عدد بنر
تخفیف+ویژه

بخش منتخب نمایش در صفحه اصلی

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 48 درصد تخفیف
تومان950000
تومان 400000 3 ماهه
 • بخش منتخب نمایش در صفحه اصلی
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • کل تعداد قابل نمایش = 10 عدد آگهی
تخفیف+ویژه

طراحی بنرها، استوری و ...

جشنواره ویژه تابلو تخفیف با 65 درصد تخفیف
تومان300000
تومان 100000 #
 • طراحی بنرها، استوری و ...
 • زمان تحویل سفارش: 24 ساعت پس از ثبت
 • بعد از ثبت سفارش تیم تابلو حهت هماهنگی با شما تماس خواهند کرفت
 • آخرین مهلت برای استفاده از این جشنواره تا پایان آذر 1402 می باشد
 • شامل همه نوع طراحی می باشد
تخفیف+ویژه